Disclaimer, juridische informatie & gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de website www.sva-accountants.be<http://www.sva-accountants.be> is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doelstelling van de website

De website www.sva-accountants.be<http://www.sva-accountants.be>  bevat informatie over de algemene organisatie en onze dienstverlening. De website biedt algemene informatie aan haar bezoekers. SVA verleent echter via  de website uitdrukkelijk geen professionele diensten of adviezen. De website wil een loutere eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot algemene informatie. SVA geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van deze informatie. Bezoekers en lezers van de website gebruiken deze informatie op eigen risico en aanvaarden volledig de verantwoordelijkheid en het risico als gevolg van dat gebruik. SVA is niet en nooit aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of gevolgschade en SVA zal zodoende op geen enkele manier kunnen worden aangesproken tot enige vergoeding van schade voor schadevergoeding of straf of anderszins ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, onrechtmatige daad of op andere gronden. SVA geeft ook geen garantie dat deze website veilig, vrij van fouten en virussen of andere gebreken is. De website verwijst ook door naar websites van andere organisaties, overheidsdiensten of -instellingen die informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke organisaties en overheidsdiensten of -instellingen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun eigen website ontsluiten.

Alle informatie op onze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen moet u altijd de bevoegde diensten binnen de bevoegde overheden raadplegen of ons specifiek professioneel advies inwinnen via ons kantoor.

De inhoud van deze website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden, teneinde deze aan te passen aan de actualiteit en de ter zake geldende regelgeving. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor SVA en alle met haar verbonden ondernemingen in de zin van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gebruik & toegankelijkheid van de website

De wereld is voortdurend in beweging en kan daardoor SVA niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie ten allen tijde volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons deze meedelen in een e-mail naar info@sva-accountants.be.<mailto:info@sva-accountants.be.>

SVA spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen.

SVA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Beveiliging

Wij nemen alle nuttige maatregelen voor de fysische en logische beveiliging van onze website, zonder evenwel een perfecte veiligheid te kunnen garanderen. Door het raadplegen van onze website erkent u dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico’s volledig kan uitsluiten en aanvaardt u de hieraan inherent verbonden risico’s.

U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw eigen systemen en belangen met betrekking tot iedere vorm van elektronische communicatie en/of internetverkeer. Wij zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, ongeacht de wijze of de vorm, zowel op contractuele, als op strafrechtelijke (hierin begrepen nalatigheidsgrond), hetzij op elke andere grond, voor enig verlies, voor enige vergissing of enig verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het raadplegen van onze website.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat op deze site staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Alle geschillen zullen tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.