BTW statuut inzake medische verzorging/behandelingen – NIEUW ANNO 2022

THEORIE/WIJZIGINGEN:

Er wordt verwezen naar art. 44 BTW → prestaties vrijgesteld van BTW in de medische sector (artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verloskundigen, verplegers, psychologen, diensten familiale hulp, bejaardenzorgen, etc).

De zienswijze van de BTW-administratie wijzigt toch wel ingrijpend.

Hieronder krijgt u notie van deze wijzigingen.

“Enkel handelingen met een therapeutisch doel kunnen nog van de BTW-vrijstelling genieten. De term “therapeutisch doel” dient niet strikt te worden beperkt tot de genezing en de verzorging van geneeskundige aandoeningen, maar ook de diagnose en preventie vallen hieronder.

De medische beroepsbeoefenaar die de handeling uitvoert moet zelf oordelen of een medische behandeling een therapeutisch doel dient. Er wordt een weerlegbaar vermoeden ingevoerd dat een handeling wordt geacht een therapeutisch doel te hebben wanneer

  • de handeling voorkomt op de RIZIV nomenclatuur of
  • de handeling in aanmerking komen voor terugbetaling of
  • de handeling uitgevoerd wordt op medisch voorschrift

Indien de handeling niet onder bovenstaande drie categorieën valt en de medische beroepsbeoefenaar de vrijstelling wenst toe te passen, dan moet deze zijn/haar beslissing kunnen motiveren bij een controle.”

Enkele voorbeelden (niet-limitatief) ter verduidelijking, waarbij men zegt dat deze NIET THERAPEUTISCH zijn en waarvoor een btw-registratie verplicht is. Opgepast: u kan sneller onder deze materie vallen dan gedacht:

ARTSEN

  • Het op verzoek van derden verrichten van medisch onderzoek van personen en het afnemen van bloed of andere lichaamssubstanties voor het testen op virussen, infecties of andere ziekten. In het kader van het afsluiten van een levensverzekering of van een hypothecair krediet als die handelingen tot doel hebben de verzekeraar te informeren.
  • Algemeen onderzoek naar de kwaliteit van de gezondheidszorg (ook indien opgelegd door de overheid).
  • Activiteiten bestaande uit de controlegeneeskunde die worden uitgevoerd door artsen met als doel om in opdracht van werkgevers de arbeidsongeschiktheid van werknemers te controleren.
  • De door de medische beroepsbeoefenaars gegeven voordrachten en/of workshops, de door hen verrichte handelingen in het kader van school- of universitair onderwijs of in het kader van beroepsopleiding (desgevallend is de vrijstelling bedoeld in artikel 44, § 2, 4° of 8°, van het BTW-Wetboek van toepassing voor zover voldaan is aan de in dat artikel gestelde voorwaarden).

TANDARTSEN

Zij moeten zelf bepalen of er sprake is van therapeutisch doel (bleachen in principe niet).

KINESISTEN

  • Groepstrainingen bestaande uit het geven van gymnastiek of fitness zoals het optreden als sportinstructeur in een sportschool.
  • Groepsbehandelingen, tenzij binnen die behandeling rekening wordt gehouden met aanwezige risicofactoren en pathologie van iedere individuele persoon.
  • De nazorg van ingrepen of behandelingen met een louter esthetisch karakter (zonder enig therapeutisch of reconstructief doel), tenzij de nazorg kadert in de behandeling van complicaties die opgetreden zijn n.a.v. ingrepen of behandelingen zonder therapeutisch doel.

Deze kenmerken zijn niet volledig en slechts een beknopte samenvatting.

Heeft u meer informatie nodig? Contacteer ons kantoor.

Abonneer je gratis op onze newsflashes

Een nieuwigheid? Ontvang het rechtstreeks in je mailbox!

Eens praten over jouw boekhouding? Kom gerust langs, onze koffie staat alvast klaar!