Marktrente voor creditintresten op uw RC voor het jaar 2021

UPDATE:

Opnieuw 4,07% marktrente voor creditintresten op uw rekening-courant (AJ2022)!

Indien een bedrijfsleider of aandeelhouder van een vennootschap geld ter beschikking stelt aan de vennootschap, dan kan de vennootschap hiervoor intresten toekennen. Dit is in de praktijk bijvoorbeeld het geval wanneer de rekening-courant van de bedrijfsleider of aandeelhouder een creditstand vertoont.

Tevens wordt deze techniek gebruikt om te optimaliseren tussen de vennootschap en het privévermogen, en om manieren te zoeken om goedkoper geld uit uw vennootschap te halen.

Deze zogenaamde creditinteresten zijn voor de vennootschap dan slechts aftrekbaar in de mate dat:

A) de gehanteerde rente de marktrente niet overschrijdt;

En

B) het ontleende bedrag niet hoger uitvalt dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het fiscaal gestort kapitaal op het einde van het boekjaar.

Bij een te hoog aangerekende interestvoet of bij een te hoog leningsbedrag loopt de vennootschap het risico dat deze intrest deels geherkwalificeerd zal worden in een (niet-aftrekbaar) dividend.

Welke marktrente?

Sinds 1 januari 2020 is er een wettelijke omschrijving van deze marktconforme rentevoet voorzien. Indien het gaat om een niet-hypothecaire lening zonder welbepaalde duurtijd (wat dus het geval is bij een creditstand R/C), is deze marktrente gebaseerd op de MFI-rentevoet van november van het voorgaande kalenderjaar, verhoogd met 2,5%.

De MFI-rentevoet van november 2021 bedroeg 1,57%. Na toepassing van de verhoging met 2,5% betekent dit dat deze marktrente 4,07% bedraagt voor de intresten die betrekking hebben op AJ2022. => hetzelfde tarief als vorig jaar!

Voor de volledigheid wensen we te benadrukken dat, indien een vennootschap een lening toekent aan een andere vennootschap, ook hier de wettelijk bepaalde marktrente als maximum moet worden gehanteerd.

Deze kenmerken zijn niet volledig en slechts een beknopte samenvatting.

Heeft u meer informatie nodig? Contacteer ons kantoor.

Abonneer je gratis op onze newsflashes

Een nieuwigheid? Ontvang het rechtstreeks in je mailbox!

Eens praten over jouw boekhouding? Kom gerust langs, onze koffie staat alvast klaar!